Prawo handlowe

Essay by amajewski February 2005

download word file, 84 pages 1.0

Downloaded 18 times

1. Pojęcie prawa

Prawo - zespół norm prawnych wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo dzieli się. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem.

Ze względu na sposób tworzenia prawa wyodrębnia się systemy prawa ustawowego (państwa kontynentu europejskiego) i prawa zwyczajowego (Wielka Brytania, USA).

Świadomość prawna - zbiór tych wszystkich norm, które powinny zdaniem społeczeństwa tworzyć prawo.

Praworządność - metoda kierowania społeczeństwem obejmująca wszystkie istotne dziedziny życia

Zdarzenia prawne - każde zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązania stosunku prawnego

Prawo publiczne - to prawo które ma na uwadze interes państwa. W prawie publicznym jedna ze stron ma jakieś uprawnienia władcze wobec drugiej

Prawo prywatne - to prawo które ma na uwadze interes jednostki. Prawo prywatne odnosi się do stosunków równorzędnych podmiotów

2. Prawo a inne reguły zachowania

Moralność - ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe.

Elementarne normy moralne - zespół norm moralnych wspólnych dla całego społeczeństwa.

Normy prawne z punktu widzenia moralności:

- moralnie pozytywne (normy prawne które nakazują ten sam sposób postępowania co moralność np. potępienie kradzieży)

- moralnie negatywne

- moralnie obojętne (dziedziny nie objęte moralnością np. określone tyko przez normy prawne: sporządzanie bilansu, zasady ruchu drogowego)

3. Normy, przepisy prawne, zasady i instytucje prawne

Przepis prawny - jest to część ustawy lub innego aktu normatywnego. Np. artykuł, paragraf, punkt, ustęp

Norma prawna - Normy prawne są pewien sposób, najczęściej złożony zakodowane w przepisach prawnych. Najmniejsza jednostka składająca się na prawo, może bazować na jednym przepisie (najczęściej na kilku)

- wiążąca bezwzględnie (ustawodawca nakazuje lub zakazuje określonego zachowania bez wyjątków bez względu na wolę zainteresowanych osób) np. złożenie odwołania bezwzględnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentu

- wiążące względnie (dopuszcza wyjątki) np. spółka ma określony przepis chyba że...