Analiza progu rentowności

Essay by amajewskiUniversity, Bachelor'sB+, February 2005

download word file, 14 pages 0.0

Downloaded 22 times

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności jest częścią tzw. analizy CVP ( cost - volume - profit analysis), lub analizy punktów krytycznych, czyli analizy KWZ (koszt - wolumen produktu - zysk), która należy do klasy zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji menedżerskich. Dochody, koszty i zyski są funkcją rozmiaru prowadzonej działalności. Istnieje więc możliwość spożytkowania analitycznie ustalonych relacji do wspomagania procesów decyzyjnych, a w szczególności do przewidywania krótkookresowego wyniku finansowego na planowanej działalności wytwórczej.

Model analizy CVP obejmuje następujące wielkości: wolumen produktu (q), cenę zbytu (p), koszty stałe (KS), jednostkowy koszt zmienny (jkz) oraz pożądany zysk (Z).Przy tzw. deterministycznym podejściu do analizy CVP obowiązuje założenie o liniowości zależności między badanymi wielkościami. Oznacza to, że wyniki obliczeń są prawdziwe, jeśli mieszczą się w przedziale określającym rozmiar produkcji i sprzedaży w którym założenie liniowości jest dotrzymane.

Podstawą analizy CVP jest podział kosztów na stałe i zmienne, przy czym założenie liniowości odnosi się także do tego podziału: koszty stałe mają być liniowe i stałe, a koszty zmienne (KZ) przedstawia funkcja liniowa rosnąca.

Z punktu widzenia możliwości trwania jednostki gospodarczej szczególnie istotna jest znajomość tej części obszaru jej zdolności wytwórczej, w której przychód ze sprzedaży przewyższa koszt. Część ta nazywana jest strefą rentowności. Dla pełnej analizy strefy rentowności, jest konieczne nie tylko rozważenie wielkości globalnych, ale także wielkości krańcowych (marginalnych). Z matematycznego punktu widzenia wielkości krańcowe są pochodnymi (różniczkami) wielkości globalnych; natomiast w ujęciu ekonomicznym wielkości krańcowe oznaczają wielkości jednostkowe. Tak więc analizę można przeprowadzać na wielkościach globalnych i jednostkowych , w zależności od tego jakimi danymi firma w określonym czasie dysponuje.

Próg rentowności może być wyrażony ilościowo, wartościowo oraz procentowo i to zarówno graficznie jak i algebraicznie.

Próg rentowności jest to wyznaczona wielkość produkcji (sprzedaży),przy której koszty produkcji zrównują się z przychodami ze sprzedaży. Jest to więc taka wielkość produkcji, przy której firma...